โครงการคลองสวยน้ำใสเทศบาลตำบลบางปลา (การดูแลรักษาที่สาธารณะ)
ชาวบางปลา  ร่วมใจ  คืนน้ำใสให้คูคลอง  ประจำปีงบประมาณ  2560 (วันที่ 27 ธันวาคม  2559)  

งบประมาณตั้งไว้  เป็นเงิน    100,000.-บาท        

โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความรู้  ความตระหนักให้แก่เด็ก  เยาวชน  และประชาชน ให้มีความรู้เรื่องผลกระทบที่เกิดจากปัญหาน้ำเสียและปัญหาสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำ ในคู คลอง และเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแล รักษา ฟื้นฟูคุณภาพน้ำ

 

 

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail webmaster@bangpla.info