โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก เทศบาลตำบลบางปลา  ประจำปีงบประมาณ  2560  (วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560)

งบประมาณตั้งไว้  เป็นเงิน  50,000.-บาท

โดยมีวัตถุประสงค์

1.เพื่อลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก  เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและกำจัดลูกน้ำยุงลาย                                                    
2.ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ถูกวิธี และเหมาะสม                                               
3.ทำให้ประชาชนเกิดพฤติกรรมในการทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

 

 

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail webmaster@bangpla.info