โครงการชุมชนปลอดขยะ (การลดและการคัดแยกขยะจากต้นทางแหล่งกำเนิด) เทศบาลตำบลบางปลา  ประจำปีงบประมาณ  2560  (วันที่ 25 มกราคม 2560)  

งบประมาณตั้งไว้  เป็นเงิน    100,000.-บาท                                                                                                      

โดยมีวัตถุประสงค์

1.เพื่อสร้างความรู้เรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย  ตามหลัก 3R ให้กับประชาชนในเขต  เทศบาลตำบลบางปลา
2.
เพื่อให้มีการคัดแยกขยะประเภทอินทรีย์  ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป
3.
เพื่อลดปริมาณขยะในพื้นที่  และเพื่อลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดลง  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของปริมาณขยะก่อนเริ่มดำเนินการ









}

 

 

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail webmaster@bangpla.info