โครงการอาสาสมัคร ดูแลผู้พิการ53

 

                        สถานีอนามัยบ้านบางปลา ร่วมกับ อาสาสมัครดูแลผู้พิกาเทศบาลตำบลบางปลาออกเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

ผู้พิการ/ ภายในเขตเทศบาลตำบลบางปลา   มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้เกิดเครือข่ายการดูแล ส่งต่อ และฟื้นฟูผู้พิการในชุมชนเฉพาะหน่วยงานของรัฐนั้น ไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง
ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าอบรม ประกอบด้วยผู้ที่อาสาดูแลผู้พิการด้วยจิตอาสา, อาสาสมัครสาธารณสุข และผู้ที่มีผู้พิการ

 

*******************************

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail webmaster@bangpla.info