โครงการเด็กและเยาวชนจะปลอดภัย  หาก ใส่ใจการปฐมพยาบาล  ประจำปีงบประมาณ  2560                                           

โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทบาลตำบลบางปลา   เป็นจำนวนเงิน   49,728.-บาท (วันที่ 28-29 มิถุนายน 2560)

 มีวัตถุประสงค์                                                                                                                                                    

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้  ทักษะ  เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น                                                                        
2.
เพื่อช่วยให้เด็กและเยาวชนสามารถนำความรู้ที่ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้                                                                            
3.
เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

 

 

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail webmaster@bangpla.info