โครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ (เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ)
เทศบาลตำบลบางปลา
ประจำปีงบประมาณ  2560  (วันที่  16 มิถุนายน 2560)

งบประมาณตั้งไว้  เป็นเงิน    50,000.-บาท                                                                                                      

 โดยมีวัตถุประสงค์

1.เพื่อสร้างความเข้มแข็ง  สร้างแกนนำในการดำเนินงานเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ในโรงเรียน
2.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการป้องกันตนเอง และพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากค่านิยมในการมีเพศสัมพันธ์
  ที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม                                                                                                
3..
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแกนนำ ได้จัดกิจกรรมการดำเนินการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ในโรงเรียน


 

 

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail webmaster@bangpla.info