โครงการมหกรรมวิชาการ  รวมพลัง สร้างสุขภาพ เทศบาลตำบลบางปลา  ประจำปีงบประมาณ  2560  
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทบาลตำบลบางปลา  เป็นจำนวนเงิน  60,000-บาท

วันที่  29  พฤศจิกายน  2560

โดยมีวัตถุประสงค์  

1.เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุภาพดีวิถีไทย โดยการสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย
2.เพื่อสร้างความรู้เรื่องการดูแล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และพฤติกรรมที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพ
3.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย เกิดทักษะและสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ของตนเองและครอบครัว

} 

 

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail webmaster@bangpla.info