โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันปัญหายาเสพติด (เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ)
เทศบาลตำบลบางปลา  ประจำปีงบประมาณ  2560   (วันที่ 14 กรกฎาคม  2560) 

งบประมาณตั้งไว้  เป็นเงิน   20,000.-บาท                                                                                                      

โดยมีวัตถุประสงค์                                                                                                                                              

1.เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับรู้และรับทราบถึงปัญหาและโทษของยาเสพติด
2.เพื่อสร้างแกนนำเยาวชนในการต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา และชุมชน
3.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกาย จิตใจ ให้กับเยาวชน
4.เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail webmaster@bangpla.info