โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน โรงเรียนอนุบาล  เทศบาลตำบลบางปลา ประจำปีงบประมาณ  2560                     
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางปลา     เป็นจำนวนเงิน  
44,426.-บาท  (วันที่ 25 มิถุนายน 2560)

มีวัตถุประสงค์

1.เพื่อให้เด็กนักเรียน  ผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็ก มีความรู้เรื่องการดูแลส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน
2.เพื่อให้เด็กนักเรียนมีทักษะการแปรงฟันให้สะอาด ถูกวิธี
3.
เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมทันตสาธารณสุขในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางปลา

  

 

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail webmaster@bangpla.info