โครงการกิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ  ณ  หมู่ 8  บ้านสะแกงาม ตำบลหนองหญ้าปล้อง  อำเภอหนองหญ้าปล้องจังหวัดเพชรบุรี 
(ไม่ใช้งบประมาณ)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความตระหนักให้พนักงานรู้รักสามัคคี เสียสละ  แสดงออกถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ำใจ
2. เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นในการทำงานที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและองค์กร
3. เพื่อสืบสานตามแนวพระราชดำริ
4. เพื่อเป็นการสรร้างจิตสำนักในการนำสิ่งของที่เหลือใช้นำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
5. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือซึ่งกันและกันสร้างสังคมให้มีความสุข และรู้รักสามัคคี
 

 

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail webmaster@bangpla.info