โครงการฝึกอบรมพนักงานดับเพลิงและการฝึกซ้อมดับเพลิงอพยพหนีไฟในสถานศึกษาเทศบาลตำบลบางปลา  ประจำปี พ.ศ. 2560   

วัตถุประสงค์

          1. รู้และเข้าใจหลักการป้องกันและระงับอัคคีภัย ตามมาตรฐานสากล และเป็นๆไปตามกฎหมาย
          2. รู้ธรรมชาติของไฟ และอุปกรณ์ในการดับเพลิง
          3. รู้และมีประสบการณ์ ในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น
          4. รู้และเข้าใจระบบอุปกรณ์ เกี่ยวกับความปลอดภัยของอาคารโรงเรียน
          5. รู้และเข้าใจขั้นตอนการป้องกัน และระงับอัคคีภัยในอาคารโรงเรียน
          6. รู้และเข้าใจในการช่วยชีวิต และการหนีภัย ภายในอาคารเรียนอย่างถูกวิธี
          7. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม นำความรู้ทั้งหลาย จากหลักสูตรต่างๆ รวมทั้งเหตุการณ์สมมุติและแนวทางที่
กำหนดไว้ในคู่มือมาปฏิบัติจริง
          8
. เพื่อจะได้นำประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อไป

          9. เป็นกิจกรรมคุณภาพตัวอย่างในการทำงานร่วมกัน เพื่อนำไปสู่กระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพที่เป็นรูปธรรม

  

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail webmaster@bangpla.info