ภาพกิจกรรมการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนภายในระดับตำบล เทศบาลตำบลบางปลา หมู่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

 สาระสำคัญในพระราชบัญญัติฉบับนี้ ระบุว่า ให้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนในทุกอำเภอและทุกจังหวัด โดยให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทั้งเรื่องวิชาการ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น คุณธรรม จริยธรรม และประชาธิปไตย โดยให้เด็กๆ คิดกิจกรรมและโครงการเอง บางครั้งรัฐบาลอาจจะมีนโยบายเฉพาะกิจบางอย่าง เราก็สามารถคิดกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายนั้นๆ  

 

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail webmaster@bangpla.info