โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560                                           
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางปลา
สนับสนุนให้กับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางปลา  
เป็นจำนวนเงิน   
130,000.-บาท   จัดกิจกรรมทุกเดือน ๆละ 1 วัน  ในวันที่จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ  

 วัตถุประสงค์                                                                                                                                       

1.เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มและมีกิจกรรมการดูแลส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค                                                                
2.
เพื่อให้ผู้สูงอายุที่ตรวจคัดกรองโรคที่มีความผิดปกติ  ได้รับการดูแลแก้ไข                                                                     
3.
เพื่อช่วยส่งเสริมการสร้างความมีคุณค่าในตัวผู้สูงอายุ   

 

 

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail webmaster@bangpla.info