โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเทศบาลตำบลบางปลา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางปลา  สนับสนุนให้กับชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เทศบาลตำบลบางปลา   
เป็นจำนวนเงิน   59,150.-บาท       
                 
โดยจัดกิจกรรมตั้งแต่  วันอังคาร ถึงวันพฤหัสบดี  สัปดาห์ละ ๓  วัน ๆ ละ ๑  ชั่วโมง  เดือนละ  ๑๒  ครั้ง  จำนวน ๑๒ เดือน ณ บริเวณสนามบาสเก็ตบอล  หลังอาคารศูนย์ปราบปรามยาเสพติด ตั้งแต่เวลา ๑๗.๓๐ น.
๑๘.๓๐  น.       

วัตถุประสงค์                                                                                                                                  

1.เพื่อสร้างความรู้เรื่องการดูแลส่งเสริมสุขภาพ ตามหลัก ๓  อ  ๒ ส  ให้กับสมาชิกชมรม ฯ และประชาชน 
2.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกชมรมฯ ประชาชน ได้ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง                                                                
3.เพื่อเป็นการสร้างแบบอย่างและช่วยสร้างความตระหนัก ให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย ร่วมต้านยาเสพติด 

 

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail webmaster@bangpla.info