โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางปลา  ประจำปี  2560 
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางปลา  
สนับสนุนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางปลา   
เป็นจำนวนเงิน   10,005.-บาท  
 (จัดกิจกรรมในวันที่ 23 กรกฎาคม  2560)      

วัตถุประสงค์                                                                                                                                   

1.เพื่อให้เด็กนักเรียน  ผู้ปกครอง  ครู ผู้ดูแลเด็ก  มีความรู้เรื่องการดูแลส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน                       
2.เพื่อให้เด็กนักเรียนมีทักษะการแปรงฟันให้สะอาด  ถูกวิธี                                                                            
3.เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมทันตสาธารณสุขในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางปลา

    

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail webmaster@bangpla.info