โครงการ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิด เทศบาลตำบลบางปลา

 

                                              เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญยิ่งในการกระตุ้นให้ประชาชน  นำสุนัขและแมวที่มีอยู่ในความดูแลไปรับการฉีดวัคซีนให้มากที่สุด 
จะทำให้สุนัขและแมวมีภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้า  ซึ่งจะช่วยลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ลงรวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชน เลี้ยงสุนัข-แมว ถูกวิธี เป็นการลดความเสี่ยงของประชาชน
จากการถูกสุนัขที่สงสัยหรือเป็นโรคพิษสุนัข บ้ากัด  และป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้ต่อไป  ทั้งนี้ในแต่ละปีตามข้อมูลที่กรมปศุสัตว์สำรวจมามีประชาชนถูกสุนัขกัดทั่ว
ประเทศประมาณ 1
ล้านคน  หากลดจำนวนคนที่ถูกกัดลงได้ จะลดจำนวนคนที่ต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเช่นกัน  ซึ่งจะเป็นผลดีต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ
 และลดจำนวนสุนัข-แมว ลงในการฉีดยาคุมกำเนิดเพื่อป้องกันการเพิ่มจำนวนสัตว์  ทำให้เกิดการเอาใจใส่เลี้ยงดูที่ไม่ดีเกิดปัญหาสุนัข-แมวจรจัดขึ้น   ทำให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากมายถ้าเกิดเป็น
โรคพิษสุนัขบ้า
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบางปลา ได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นทุกปี

 
*******************************

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail webmaster@bangpla.info