ทศบาลตำบลบางปลา ขอเชิญทุกท่านกรอกแบบสำรวจเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ เทศบาลตำบลบางปลา
โดยทุกท่านสามารถตอบแบบสำรวจผ่านช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/p7pl6m
หรือ QR Code ด้านล่าง ได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

 

 

  สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail
jarupong2@gmail.com