ข่าวประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างปีงบประมาณ 2559

 
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง เดือนตุลาคม 58
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง เดือนพฤศจิกายน 58
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง เดือนธันวาคม 58
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง เดือนมกราคม 59
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง เดือนกุมภาพันธ์ 59
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง เดือนมีนาคม 59
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง เดือนเมษายน 59
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง เดือนพฤษภาคม59
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง เดือนมิถุนายน 59
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง เดือนกรกฎาคม 59
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง เดือนสิงหาคม 59
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง เดือนกันยายน 59

 

*******************************

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail webmaster@bangpla.info