งานกิจการสภาเทศบาลตำบลบางปลา

   
   
  ปิดประกาศประชุมสภาฯ  ประจำปี  2562

- ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจำปี พ.ศ.2562

 

- ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจำปี พ.ศ.2562

   
 

- ประกาศเรียกประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจำปี พ.ศ.2562

 

- ประกาศเรียกประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจำปี พ.ศ.2562

   
 

- ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  ประจำปี  พ.ศ.2562 และสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจำปี  พ.ศ.2563

   
  ปิดประกาศประชุมสภาฯ  ประจำปี  2561

- ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจำปี พ.ศ.2561

 

- ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจำปี พ.ศ.2561

  - ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจำปี พ.ศ.2561
  - ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  1  ประจำปี พ.ศ.2561
  - ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  2  ประจำปี พ.ศ.2561
  - ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  3  ประจำปี พ.ศ.2561
  - ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  4 ครั้งที่  4  ประจำปี พ.ศ.2561
  - ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ประจำปี พ.ศ.2561
  - ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  ประจำปี พ.ศ.2561
   
 

- ประกาศเรียกประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจำปี พ.ศ.2561

 

- ประกาศเรียกประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจำปี พ.ศ.2561

 

- ประกาศเรียกประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจำปี พ.ศ.2561

 

- ประกาศเรียกประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ประจำปี พ.ศ.2561

 

- ประกาศเรียกประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ประจำปี พ.ศ.2561

 

- ประกาศเรียกประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  ประจำปี พ.ศ.2561

   
 

- ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  ประจำปี  พ.ศ.2561 และสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจำปี  พ.ศ.2562

   
  ปิดประกาศประชุมสภาฯ  ประจำปี  2560
 

- ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจำปี พ.ศ.2560

 

- ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจำปี พ.ศ.2560

 

- ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจำปี พ.ศ.2560

 

- ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่ 1  ประจำปี พ.ศ.2560

 

- ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่ 2  ประจำปี พ.ศ.2560

 

- ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ประจำปี  พ.ศ.2560

 

- ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  ประจำปี  พ.ศ.2560

   
 

- ประกาศเรียกประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจำปี พ.ศ.2560

 

- ประกาศเรียกประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจำปี พ.ศ.2560

 

- ประกาศเรียกประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจำปี พ.ศ.2560

 

- ประกาศเรียกประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  1  ประจำปี พ.ศ.2560

 

- ประกาศเรียกประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  2  ประจำปี พ.ศ.2560

 

- ประกาศเรียกประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ประจำปี พ.ศ.2560

 

- ประกาศเรียกประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  ประจำปี พ.ศ.2560

   
   
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2560  และสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี พ.ศ.2561
   
  ปิดประกาศประชุมสภาฯ  ประจำปี  2559
ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาฯ  สามัญสมัยที่ 1  ประจำปี พ.ศ.2559
  ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาฯ  สามัญสมัยที่ 2  ประจำปี พ.ศ.2559
  ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาฯ  สามัญสมัยที่ 3  ประจำปี พ.ศ.2559
  ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาฯ  สามัญสมัยที่ 4  ครั้งที่ 1  ประจำปี พ.ศ.2559
  ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาฯ  สามัญสมัยที่ 4  ครั้งที่ 2  ประจำปี พ.ศ.2559
   
   
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559
  ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559
  ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559
  ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559
  ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559
   
 

<< รายงานการประชุมสภาเทศบาล >>

   
   

 

*******************************

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail webmaster@bangpla.info