วิสัยทัศน์ชุมชนแห่งความสุขสะอาดสดใสรักษ์สิ่งแวดล้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีการศึกษาทั่วถึงยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 
  ประกาศคณะกรรมการการกระจ่ายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้อถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  
 

หน้าหลัก

 

 

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน COVID-19
 

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
 

 ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร

 
ประกาศเทศบาลตำบลบางปลา

 
นายชาตรี  โพธิ์อบ
นายกเทศมนตรีตำบลบางปลา

 
  ประวัติเทศบาล      
  ข้อมูลสภาพทั่วไป      
  ข้อมูลชุมชน      
  คณะผู้บริหาร      
  สมาชิกสภาเทศบาล      
  อำนาจ หน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง      
  ข้าราชการฝ่ายประจำ      
  สำนักปลัด      
  กองคลัง      
  กองช่าง      
  กองสาธารณสุข      
  กอการศึกษา      
  การบริหารงานบุคคล          
 

หน่วย งานตรวจสอบภายใน

   

วัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ เทศบาลตำบลบางปลา

ตรวจสอบสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (เพิ่มเติม)  
 

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 5 ปี

    ประกาศแจ้งเตือนพายุโซร้อน การรับคำขอและการพิจารณาคำขอ ตาม พรบ.อำนวยความสะดวก  
  แผนพัฒนาเทศบาลฯ     การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ปัญหาภัยแล้ง แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องบริการติดต่  
  เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางปลา     ความรู้เบื้องต้นบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการ ทต.บางปลา  
  งานกิจการสภาเทศบาลตำบลบางปลา      การป้องกันอัคคีภัยบ้านพักอาศัย พรบ.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ พ.ศ.2557  
  ตรวจสอบรายงานงบแสดงฐานะการเงิน     ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา คู่มือสำหรับประชาชน  
  รายงานแสดงผลการดำเนินงาน     ตรวจสอบตรางน้ำขึ้น-ลง ปี 2562 คู่มือปฏิบัติราชการระบบงานสารบรรณ  
  ประกาศสอบ เลื่อนระดับ โอนย้าย    

กลุ่มพับลิปบิ้นโปรยทาน

การมีส่วนร่วมของชุมชน/ไทยนิยม  
  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560     กลุ่มทำดอกไม้จันทน์ มาตรฐานการรับคำขอและพิจารณาคำขอ  
 

พัฒนาจัดเก็บรายได้

    กลุ่มทำไวท์กระเจี๊ยบ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส     โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ  
  การบริหารเงินงบประมาณ     ราชาภิเษก ร่วมปลูกต้นไม้อย่างน้อยคนละ 1 ต้นพร้อมทั้งลงทะเบียนการปลูกต้นไม้ ประกาศ การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์  
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร     ในเว็บไซต์กรมป่าไม้ https://plant.forest.go.th/ ประจำปีงบประมาณ 2562  
           
       

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ.2563

 
           
       

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ.2562

 
       

 

 
       

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ.2561

 
           
       

ประกาศ ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2563

 
 

สายด่วนเทศบาล

   

 

 
 
         
         
         
         
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 
 สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail
jarupong2@gmail.com

เปิดให้บริหาร ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔