วิสัยทัศน์ชุมชนแห่งความสุขสะอาดสดใสรักษ์สิ่งแวดล้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีการศึกษาทั่วถึงยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 
  ประกาศคณะกรรมการการกระจ่ายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้อถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  
 

หน้าหลัก

 
 

ประกาศงดการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน COVID-19

        

ประกาศการรับลงทะเบียนคนพิการเพื่อรับเบี้ยความพิการ พ.ศ.2564
ประกาศการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ.2564

 
นายชาตรี  โพธิ์อบ
นายกเทศมนตรีตำบลบางปลา

 
  ประวัติเทศบาล      
  ข้อมูลสภาพทั่วไป      
  ข้อมูลชุมชน      
  คณะผู้บริหาร      
  สมาชิกสภาเทศบาล      
  อำนาจ หน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง      
  แผนผังโครงสร้างอัตรากำลังเทศบาล ปี 61-63      
 

อัตรากำลัง

     
  สำนักปลัด      
  กองคลัง      
  กองช่าง      
  กองสาธารณสุข      
  กอการศึกษา      
  ตรวจสอบภายใน          
 

การบริหารงานบุคคล

   

วัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ เทศบาลตำบลบางปลา

ตรวจสอบสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (เพิ่มเติม)  
        ประกาศแจ้งเตือนพายุโซร้อน การรับคำขอและการพิจารณาคำขอ ตาม พรบ.อำนวยความสะดวก  
 

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี

    ความรู้เบื้องต้นบรรเทาสาธารณภัย แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องบริการติดต่  
  แผนพัฒนาเทศบาลฯ     การป้องกันอัคคีภัยบ้านพักอาศัย ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการ ทต.บางปลา  
  เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางปลา     ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา พรบ.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ พ.ศ.2557  
  งานกิจการสภาเทศบาลตำบลบางปลา      ตรวจสอบตรางน้ำขึ้น-ลง ปี 2563 คู่มือสำหรับประชาชน  
  ตรวจสอบรายงานงบแสดงฐานะการเงิน     ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางปลา คู่มือปฏิบัติราชการระบบงานสารบรรณ  
  รายงานแสดงผลการดำเนินงาน     กลุ่มพับลิปบิ้นโปรยทาน การมีส่วนร่วมของชุมชน/ไทยนิยม  
  ประกาศสอบ เลื่อนระดับ โอนย้าย    

กลุ่มทำดอกไม้จันทน์

มาตรฐานการรับคำขอและพิจารณาคำขอ  
  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560     กลุ่มทำไวท์กระเจี๊ยบ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  
 

พัฒนาจัดเก็บรายได้

    โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ  
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส     ราชาภิเษก ร่วมปลูกต้นไม้อย่างน้อยคนละ 1 ต้นพร้อมทั้งลงทะเบียนการปลูกต้นไม้ ประกาศ การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์  
  การบริหารเงินงบประมาณ     ในเว็บไซต์กรมป่าไม้ https://plant.forest.go.th/ ประจำปีงบประมาณ 2562  
  การบริหารจัดการความเสี่ยง          
       

ประกาศ ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2563

 
       

ประกาศการขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไป เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2563

 
 

smartbangpla

       
 

PowerPoint

   

ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณียืมพัสดุ

 
 

สายด่วนเทศบาล

   

 QR CODE แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ

 
 
         
         
         
        ลานกีฬา สถานที่ท่องเที่ยว
 
   
   
   

การมอบใบประกาศนียบัตรยกย่องเพื่อเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 
 สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail
jarupong2@gmail.com

เปิดให้บริหาร ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔