หน้าหลักประวัติเทศบาลแผนยุทธศาสตร์ร้องเรียนร้องทุกข์ติดต่อเทศบาลข่าวประกวดราคาแผนที่เทศบาลคู่มือติดต่อราชการ

วิสัยทัศน์    สร้างคุณภาพชีวิต  พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  สังคมมีวินัย  ห่างไกลยาเสพติด  ร่วมคิดร่วมทำ  เน้นย้ำความโปร่งใสร่วมใจปฏิรูปการศึกษา  พัฒนาเมืองน่าอยู่

 ข้อมูลพื้นฐาน
 โครงสร้างการบริหาร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาล
 ชุมชนบางปลา
 อัตรากำลัง
 ผู้บริหารฝ่ายประจำ
 หน่วยงานราชการ
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 หมายเลขโทรศัพท์
 ลิงค์หน่วยราชการ
Link ส่วนราชการภายในจังหวัดDownload ::
Acrobat Reader

ราชกิจจานุเบกษา

Web Counter
Hit Counter
Hit Counter

 

นายชาตรี  โพธิ์อบ
นายกเทศมนตรีตำบลบางปลา

กำหนดให้ยื่นแบบเพื่อเสียภาษีประเภทต่างๆ ประจำปี ๒๕๕๔

 

 

 
งบแสดงฐานะการเงินเทศบาลตำบลบางปลา เพีย ณ วันที่ 30 กันยายน 2553
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเทศบาลตำบลบางปลา
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางปลา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางปลา  เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพ.ศ. 2553
 

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบางปลา

๑๘ พ.ย.๕๓ รับโอนย้ายพนักงานเทศบาลสามัญ
๑ พ.ย.๕๓ ประกาศการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
๑ พ.ย.๕๓ ประกาศการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
6 ต.ค.53 เทศบาลตำบลบางปลาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภายในเขต
21 ก.ย.53 การประเมินประสิทิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
12 ก.ย.53 ภาพพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารตลาดสดเทศบาลตำบลบางปลา
12 ส.ค.53 ผู้บริหารข้าราชการและประชาชนร่วมถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 53
11 ส.ค.53 โครงการบูรณาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามวิถีไทย
29 มิ.ย.53 ประกาศการตราเทศบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2553
29 มิ.ย.53 บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและการต่อใบอนุญาตการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายสุขภาพ 2553
29 มิ.ย.53 คำขอรับใบอนุญาติประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
1 มิ.ย.53 สอบถามความสมัครใจในการโอน(ย้าย)ของพนักงานเทศบาล
 

อ่านข่าวทั้งหมด

 

ข่าวประกวดราคา

20 ต.ค.53 เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมากำจัดทำลาย ขยะมูลฝอยที่เทศบาลดำเนินการจัดเก็บรวบรวมและขนย้ายให้กับผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการกำจัดและทำลาย
19 ต.ค.53 เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลจัดตั้งเอง
30 สค.53 เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเหมาก่อสร้างรั้วและหลังคาบริเวณอาคารอเนกประสงค์เทศบาล
30 สค.53 เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งป้ายแนะนำตลาดสดแบบแขนยื่น และป้ายแนะนำสถานที่
16 สค.53 เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาล
15 ก.ค.53 เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเท้า คสล.พร้อมราวกันตกและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
12 ก.ค.53 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เทศบาลชั้นเดียว พร้อมปรับภูมิทัศน์และสร้างรั้ว
16 มิ.ย.53 เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องสแกนเนอร์ 2 เครื่อง,เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 เครื่องและเครื่องสำรองไฟฟ้า 1 เครื่อง
31 พ.ค.53 เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงจัดทำห้องสมุด ณ อาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น
12 พ.ค.53 เรื่อง  ยกเลิกการสอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนภาคเรียนที่ 1/2553 ประจำปีงบประมาณ 2553
26 เม.ย.53 เรื่อง  สอบราคาจัดซื้อนมตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
26 เม.ย.53 เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาจัดทำ อาหารกลางวันให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลจัดตั้งเอง
 

อ่านข่าวทั้งหมด

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยระบบอิเล็กทรอนิคส์   (E-Auction)

15 ก.ค.53 เรื่อง  โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ศาลาประชาคม) บริเวณข้างเทศบาลตำบลบางปลา
15 ก.ค.53 เรื่อง  โครงการก่อสร้างตลาดสดเทศบาลฯ พร้อมอาคารศูนย์อำนวยการตลาด โรงเก็บขยะและศาลพระพรหม
5 ก.ค.53 รื่อง  โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันกลิ่งริมแม่น้ำท่าจีนพร้อมทางเดินเท้าและราวกันตกชุมชนบ้านใหม่
20 ต.ค.51

เรื่อง  โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนดินลูกรังวางท่อระบายน้ำ คสล.และทางเท้าทางเข้าตลาด..

20 ต.ค.51

เรื่อง  โครงการก่อสร้างลานกีฬา คสล. จำนวน 1 สนาม บริเวณข้างเทศบาลตำบลบางปลา

20 ต.ค.51

เรื่อง  โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็นสำนักงานกองการศึกษาและห้องสมุด.....

24 เม.ย.51

เรื่อง  โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 หลัง บริเวณข้างเทศบาลตำบลฯ

14 พ.ย.50

เรื่อง  โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำข้างวัดป่าชัยรังสี ชุมชนบ้านสวนรังสี

 

อ่านข่าวทั้งหมด 

 
       
       
       

คู่มือติดต่อราชการชุมชนบางปลาศิลปและวัฒนธรรมอำนาจหน้าที่ของเทศบาลแผนที่เทศบาลแผนที่เทศบาล
ที่ สค.52301 สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา  ถนนเศรษฐกิจ 1  บางปลา  สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล  โทร.034-468061   โทรสาร  034-468060
 E-Mail  webmaster@bangpla.info