กองช่าง

หน้าที่ความรับผิดชอบของกองช่าง

   1. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง มีหน้าที่ควบคุมและดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม งานผังเมืองและการควบคุมอาคาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย
       1.1 งานวิศวกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
             (1) ออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม
             (2) งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
             (3) งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม
             (4) งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาต ปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม
             (5) งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
             (6) งานสำรวจหาข้อมูลหารายละเอียดเพื่อคำนวณ ออกแบบกำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
             (7) งานศึกษาวิเคราะห์วิจัยทางด้านวิศวกรรม
             (8) งานประมาณราคาก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
             (9) งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม
             (10) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
   
 1.2 งานสถาปัตยกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
             (1) งานออกแบบ เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์
             (2) งานวางโครงการ จัดทำผัง และควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์
             (3) งานให้คำปรึกษาแนะนำด้านสถาปัตย์กรรมมัณฑนศิลป์
             (4) งานตรวจสอบแบบแปลน การขออนุญาติปลูกสร้างด้านสถาปัตยกรรมตามกฎหมาย
             (5) งานควบคุมก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม
             (6) งานออกแบบรายการทางสถาปัตยกรรม
             (7) งานสำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม
             (8) งานวิเคราห์ วิจัย ทางด้านสถาปัตยกรรมมัณฑนศิลป์
             (9) งานประมาณราคาก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรมมัณฑนศิลป์
             (10) งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์และงานด้านศิลปกรรมต่างๆ
             (11) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
   
1.3 งานผังเมือง มีหน้าที่เกี่ยวกับ
             (1) งานจัดทำผังเมืองรวม
             (2) งานจัดทำผังเมืองเฉพาะ
             (3) งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด
             (4) งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์
             (5) งานสำรวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง
             (6) งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบก ทางน้ำ
             (7) งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง
             (8) งานให้คำปรึกษาด้านผังเมือง
             (9) งานให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
             (10) งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม
             (11) งานวิเคราะห์วิจัยงานผังเมือง
             (12) งานวิเคราะห์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
             (13) วานเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
             (14) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

*******************************

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060

 E-Mail jarupong2@gmail.com