กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 


นางสาวกัญญ์วรา  รัตนะมะสะ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 


นายนิพนธ์  อุทุมพร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

นายทองหล่อ  ต้นสำโรง
พนักงานขับรถยนต์

นายบุญเจิด  โพธิ์ศรี
พนักงานขับรถยนต์

นายพนาไพร  ทับไกร
พนักงานขับรถยนต์
   

 


นางสาวชนนิภา  เปี้ยกาศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060

 E-Mail jarupong2@gmail.com