กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

หน้าที่ความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
งานธุรการ
-   งานดูแลรักษาจัด เตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
-   งานจัดทำคำสั่ง และประกาศของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานรับคำร้องต่าง ๆ
-   งานจัดทำงบประมาณราย จ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-   งานจัดทำฏีกา เบิก-จ่ายเงินงบประมาณของเทศบาล และนอก งบประมาณของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-   งานจัดทำการโอนงบ ประมาณของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-   งานควบคุมการ เบิก-จ่ายพัสดุ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-   งานจัดทำแผนการจัดหา พัสดุ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-   งานจัดทำแผนการ ปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-   งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
-   งานสุขาภิบาลอาหาร  อนามัยสิ่งแวดล้อม และงานตลาดสดน่าซื้อ
-   งานเฝ้าระวังความ ปลอดภัยของอาหาร
-   งานการตรวจแนะนำด้าน สุขาภิบาลของสถานประกอบการตามเทศบัญญัติ
-   งานควบคุมการประกอบ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ปฏิบัติถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
-   งานควบคุมและแก้ไข เหตุรำคาญและมลภาวะ
-   งานอาชีวอนามัย
-   งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย งานรักษาความสะอาด
-   งานกวาดถนนและสถานที่ สาธารณะตามจุดต่างๆ ภายในเขตเทศบาล
-   งานเก็บขนขยะมูลฝอย ตามถนน ตรอก ซอย สถานที่ราชการและสถานที่สาธารณะภายในเขตเทศบาล
-   งานการจัดทำแผนการจัด หาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งานรักษาความสะอาด และขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามแผนที่ วางไว้ รวมทั้งขออนุมัติซ่อม วัสดุอุปกรณ์เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ
-   งานกำจัดมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล
-   งาน การกวาดล้างและลอกท่อระบายน้ำ
-   งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

งานส่งเสริมสุขภาพ
-   งานอนามัยโรงเรียน
-   งานอนามัยแม่และเด็ก
-   งานวางแผนครอบครัว
-   งานสาธารณสุขเคลื่อนที่
-   งานโภชนาการ
-   งานสุขภาพจิต
-   งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
-   งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
-   งานป้องกันและควบคุม โรคติดต่อต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาล
-   งานเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในเขตเทศบาล
-   งานควบคุมแผนและพาหนะ นำโรค
-   งาน ป้องกันการติดยาและสารเสพติด
-   งานควบคุมและกำกับงาน โรงฆ่าสัตว์
 -   งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

*******************************

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060

 E-Mail jarupong2@gmail.com