กองการศึกษา


นางพรเพ็ญ  อยู่บำรุง
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 

นายคณิต  ฐิติพงศ์ทักษ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางนันฑรัตน์  แก้วมณี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
   

นายเหรียญทอง  ลามาตย์
ผู้ช่วยนักสันทนาการ

นายภูรินท์  ธวัชพันธุ์
ผู้ช่วยนักสันทนาการ
 
   

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail
jarupong2@gmail.com