การมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรในชุมชน

  ประชาคมแผนชุมชน และตำบล ปี 2561   

 >>อ่านต่อ

  ประชาคมโครงการไทยนิยมยั่งยืน
  กิจกรรมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบางปลา
  กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนใต้วัด
  กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนชมชนบ้านเลียบ
  กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนชุมชนจัดสรร
  กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนชุมชนบ้านสวนรังสี
  กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนชุมชนเศรษฐกิจ
  กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนชุมชนบ้านใหม่
  ระเบียบชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางปลา
  ประกาศให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนทุกชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลบางปลา
  ระเบียบเทศบาลตำบลบางปลาว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ.2558

 

*******************************

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060

 E-Mail jarupong2@gmail.com