หน่วยตรวจสอบภายใน
 

ภารกิจงานตรวจสอบภายใน
1. งานตรวจสอบบัญชี ทะเบียน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2. งานตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
3. งานตรวจสอบเอกสารการรับเงินทุกประเภท
4. งานตรวจสอบภาษีทั้งภายนอกและภายใน
5. งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงินการบัญชี การจัดเก็บรายได้
6. งานตรวจสอบพัสดุและการรักษา
7. งานตรวจสอบทรัพย์สินของเทศบาล
8. งานตรวจสอบการทำประโยชน์ทรัพย์สินของเทศบาล
9. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน (Operation Objective)    ได้แก่ การปฏิบัติงานและการใช้ทรัพยากรของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
     ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหลการสิ้นเปลือง หรือ   ทุจริตในหน่วยรับตรวจ
2. เพื่อให้เกิดความเชื่อถือได้ของการรายงานทางการเงิน (Financial Reporting  Objectives) ได้แก่การจัดทำรายงานทางการเงินที่ใช้ภายใน  และภายนอกหน่วยรับตรวจให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
     เชื่อถือได้และทันเวลา
3. เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance  Objectives) ได้แก่การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
     ของหน่วยรับตรวจ รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่หน่วยงานรับตรวจได้กำหนดขึ้น 

                    ข้อกำหนดทางด้าน จริยธรรมและความซื่อสัตว์ งานตรวจสอบภายใน   เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในของเทศบาลตำบล บ้านแพ้ว มีสำนึกในการปฏิบัติงาน  และพัฒนางานด้านการตรวจสอบภายใน จึงเห็นสมควรกำหนดให้มีจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจ สอบภายในเพื่อ เป็นแนวทางในทางปฏิบัตินอกจากการประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ดังนี้ 
1. วางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึก และด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบได้  ทุกเวลา
3. มีความมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาตนเองและพัฒนางานโดยเรียนรู้ถึงเทคนิควิทยา การใหม่ ๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอ และนำมาใช้ปฏิบัติงานให้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น
4. ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือกฎหมาย กฎระเบียบปฏิบัติทางราชการอย่างเคร่งครัด
5. ดำเนินการให้มีการใช้จ่ายเงิน และทรัพย์สินของหน่วยงานอย่างประหยัด คุ้มค่า และเกิด  ประโยชน์สูงสุด
6. คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน และประโยชน์ส่วนรวมของราชการเป็นหลัก โดยคำนึงถึง ความถูกต้องยุติธรรม และความสมเหตุสมผลประกอบด้วย
7. ปฏิบัติงานร่วมกับผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานด้วยความเอาใจใส่  โดยให้ความร่วมมือ  ช่วยเหลือในเรื่องการให้ความคิดเห็นตามหลักวิชาการ แก้ไขปัญหาร่วมกันและการพัฒนางาน
8. ไม่เรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อย่างใดทั้งทางตรงทางอ้อมจากผู้มีส่วน เกี่ยวข้องกับทางราชการเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน เพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
9. ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางราชการเกี่ยวกับตรวจสอบภายใน  รวมถึงการรับฟังผู้มาร้องเรียน ร้องทุกข์ ด้วยความเป็นธรรม  เอื้อเฟื้อ มีน้ำใจ แต่ทั้งนี้การปฏิบัติดังกล่าว ต้องไม่ขัดกับ
      กฎหมาย กฎระเบียบปฏิบัติของทางราชการ
10. ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่าย ในการเสริมสร้างมาตรฐานการปฏิบัติบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยว ข้องกับงานด้านการตรวจสอบภายใน ให้สามารถพัฒนางานจนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็นวิชาชีพ
      เฉพาะสาขาหนึ่ง
11. ผู้บังคับบัญชาด้านการตรวจสอบภายใน พึงใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงานและในการส่งเสริมสนับสนุนการให้คำปรึกษา คำแนะนำ และรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานอย่างมีเหตุผล
12. ผู้บังคับบัญชาด้านการตรวจสอบภายใน พึงควบคุม ตรวจสอบ ดูแล  และกำชับให้ผู้ ปฏิบัติงาน ประพฤติ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้อย่างเคร่งครัด โดยกรณีที่พบว่ามีการประพฤติปฏิบัติที่ไม่เป็น
      ไป ตามจรรยาบรรณนี้ ให้ดำเนินการตามควรแก่กรณี เพื่อให้มีการดำเนินการให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณนี้ต่อไป

 


 

*******************************

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail webmaster@bangpla.info