สายด่วนเทศบาล

สำนักปลัด/กองศึกษา/กองคลัง

เบอร์สำนักงานโทร 034-468061     Fax.034-468060

เบอร์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/กองช่าง โทร 034-410520

ตำแหน่ง ชื่อ - นามสกุล เบอร์โทร

หมายเหตุ

นายกเทศมนตรีตำบลบางปลา นายชาตรี โพธิ์อบ 0818574963  
ปลัดเทศบาล นายวรกฤช นิ่งน้อย 0819488684  
รองปลัดเทศบาล นางพรเพ็ญ อยู่บำรุง 0812793203  
หัวหน้าสำนักปลัด นายมนัส โพธิ์เทศ 0898191656  
หัวหน้าฝ่ายปกครอง นายภสุ วงษ์ทวีโชค 0953091765  
หัวหน้าฝ่ายป้องกัน นายจารุพงศ์ ปิ่นสุภา 0806508538  
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นายธนู ภูวาดเขียน 0879793362  
รก.ผู้อำนวยการกองศึกษา นางพรเพ็ญ อยู่บำรุง 0812793203  
ผู้อำนวยการกองช่าง นายอภิชาติ พงษ์พันษ์ 0818073418  
ผู้อำนวยการกองคลัง นางสมปอง บัวเกิด 0895488865  
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ น.ส.กัญญ์วรา รัตนะมะสะ 0822446693  
       

งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบางปลา อยู่เวรยามตลอด 24 ชม.
อาคารป้องกันฯ โทร 034468061 ต่อ 17
 
ตำแหน่ง ชื่อ/หน่วยงาน เบอร์โทร

หมายเหตุ

หัวหน้าเวรป้องกันฯ นายสามารถ  อินทะจักร 0943061667  
หัวหน้าเวรป้องกันฯ นายกิตติศักดิ์  โกทัณฑ์  0958914211  
 

*******************************

 

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail
jarupong2@gmail.com