แผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางปลา
 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ของเทศบาลตบลบางปลา อเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

     
 

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

     
 

รายงานประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 3 2562

     
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561

     
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางปลา รอบเดือนเมษายน ระหว่างเดือนตุลาคม 60 - มีนามคา 61 ประจำปี 2561

     
  ญัตตินายกเทศมนตรีตำบลบางปลา เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 61 รอบเดือนเมษายน 61
     
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
 

*******************************

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060

 E-Mail jarupong2@gmail.com