การบริหารเงินงบประมาณ
 

ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

     
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี2563
 

  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 

  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
 

  ประกาศเทศบัญญติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 

  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ.2561
 

  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
 

  เทศบัญญติงบประมาณรายจ่าย(เพิ่มเติม)ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 

  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
 

  เทศบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 2558
 

  เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางปลา  เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพ.ศ. 2553
 

 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางปลา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
 

     
   

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

     
  งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563
   
  งบแสดงผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือน) ประจำปี 2562
 

  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561
     
     
 

*******************************

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060

 E-Mail jarupong2@gmail.com