รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ และแสดงความคิดเห็น (สายตรงผู้บริหาร)
 


นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางปลา


มอบหมายงานให้รองนายกเทศมนตรี  ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลบางปลา  ดังนี้
 


รองนายกเทศมนตรี

Email:

มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแล  และรับผิดชอบหน่วยงาน  ดังนี้

                          -  กองช่าง

                          -  กอง

 
 รองนายกเทศมนตรี

Email:

มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแล  และรับผิดชอบหน่วยงาน  ดังนี้

                -  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                -  กอง 

   
  
  นายวกฤช  นิ่งน้อย
ปลัดเทศบาล

 

สายด่วน  ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ติดต่องานไม่ได้รับความสะดวก
โทร 034-468061 ต่อ 11 ห้องนายก         13  ห้องปลัด        Fax.034-468060

 E-Mail jarupong2@gmail.com

 

*******************************

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060

 E-Mail jarupong2@gmail.com