สภาพทั่วไป  และข้อมูลพื้นฐานสังคมของท้องถิ่น

1.  สภาพทั่วไป

1.1  ลักษณะที่ตั้ง

                    เทศบาลตำบลบางปลา  ตั้งอยู่ที่หมู่  ตำบลบ้านเกาะ  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  มีเนื้อที่ประมาณ  5.628  ตารางกิโลเมตร  อยู่ห่างจากจังหวัดประมาณ  11  กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ  ประมาณ  30  กิโลเมตรมีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้

                -  ทิศเหนือ            ติดต่อกับ                หมู่ที่  ตำบลบ้านเกาะ

                -  ทิศใต้                  ติดต่อกับ                หมู่ที่  และหมู่ที่  ตำบลท่าทราย

                -  ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ                หมู่ที่  ตำบลนาดี

                -  ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ                แม่น้ำท่าจีน

1.2  สภาพภูมิประเทศ  และลักษณะภูมิอากาศ

                     เขตเทศบาลตำบลบางปลา มีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ไม่มีป่าไม้หรือทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1.00–2.00 เมตรเท่านั้น  ด้านทิศตะวันตกของพื้นที่ติดต่อกับแม่น้ำท่าจีน  เป็นแนวชายฝั่งแคบๆภูมิอากาศโดยทั่วไปเป็นแบบฝนเมืองร้อนมีความเย็นแบบชายทะเล และมีความร้อนชื้นในอากาศมากอุณหภูมิเฉลี่ย  26 – 30  องศาเซลเซียส

1.3  สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยภาพรวม

                     ตามสถิติทะเบียนราษฎร( เดือนมิถุนายน 2548 )  ประชากรภายในเขตเทศบาลและจำนวนครัวเรือนมีดังนี้

                                ประชากรเพศชาย               มีจำนวน                1,989           คน

                                ประชากรเพศหญิง             มีจำนวน                2,027           คน

                                รวมจำนวนประชากร          มีจำนวน                4,016           คน

                                จำนวนครัวเรือน                  มีจำนวน                  863           ครัวเรือน

               การตั้งถิ่นฐานของประชากรนั้น  พื้นเพของประชากรส่วนหนึ่งเป็นชาวไทยรามัญ  และมีประชากรจากที่อื่นซึ่งเป็นประชากรแฝงที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่  เพื่อทำงานตามโรงงานที่อยู่ในเขตเทศบาลฯ  สภาพสังคมจะเป็นกึ่งชนบทกึ่งเมืองประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง  หรือทำงานในโรงงาน และบางส่วนเปิดเป็นร้านค้าเล็กๆ 

2.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1    การคมนาคมขนส่งในพื้นที่  สามารถเดินทางมายังเขตเทศบาลตำบลบางปลาโดยทางรถยนต์จากถนนเศรษฐกิจ 1 – บางปลา  หรือเดินทางโดยรถยนต์จากฝั่งวัดเกาะ  ตำบลบ้านเกาะ  ผ่านสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนมายังถนนเศรษฐกิจ 1 – บางปลา

2.2    การไฟฟ้า  ในเขตเทศบาลตำบลบางปลา  มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน

              2.3  การประปาในเขตเทศบาลฯ  มีบริการน้ำประปาทั้งจากประปาส่วนภูมิภาค  และประปาท้องถิ่นหรือขุดบ่อบาดาลใช้ในพื้นที่ของตนเอง

                -  ปัจจุบันเทศบาลมีบ่อน้ำบาดาล  จำนวน  บ่อ

                -  จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา  1,112  ครัวเรือน

2.4    การติดต่อสื่อสาร  ปัจจุบันมีการติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่เทศบาลฯ  จำนวน  ตู้ซึ่งยังไม่เพียงพอกับความต้องการ

2.5    การจราจร  ประชาชนส่วนใหญ่โดยสารรถสองแถวเข้ามายังเทศบาลตำบลบางปลาซึ่งมีให้บริการประมาณ  30  คัน  โดยเฉลี่ยออกประมาณ  10 – 15  นาที / คัน  ส่วนที่เหลือจะเป็นการใช้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ส่วนตัว

2.6    ประโยชน์การใช้ที่ดิน  มีพื้นที่ประมาณ 29 %  ( 1,632 ตร.กม. )  ของพื้นที่ทั้งหมด  เป็นพื้นที่ว่างเปล่าเทศบาลฯ  เล็งเห็นความสำคัญของพื้นที่ดังกล่าวควรนำพื้นที่มาใช้ประโยชน์มากที่สุด  โดยจะส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการก่อสร้างโรงงาน  บ้านเช่า  เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่บางส่วนมีงานทำ  เพิ่มรายได้แก่ตนเอง และครอบครัวและเป็นการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  ในชุมชน

3.  ด้านเศรษฐกิจ

                การใช้ประโยชน์ของพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นสถานที่ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดย่อม  ซึ่งมีจำนวนประมาณ  41  โรงงาน  มีความหลากหลายของประเภทธุรกิจ  โดยใช้พื้นที่รวมประมาณ 30 %  ของพื้นที่ในเขตเทศบาลฯ  นอกนั้นจะเป็นที่พักอาศัยต่าง ๆ ประมาณ 40 % และมีประมาณ  29 % เป็นพื้นที่ว่างเปล่า

4.  ด้านสังคม

                สภาพทางสังคมในเขตเทศบาลตำบลบางปลา  ส่วนใหญ่จะเป็นสังคมชนบทอยู่ในเขตปริมณฑล 

4.1  ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบางปลา  มีทั้งหมด  ชุมชน  ดังนี้

4.1    ชุมชนบ้านใต้วัด

4.2    ชุมชนบ้านใหม่

4.3    ชุมชนบ้านเลียบ

4.4    ชุมชนบ้านจัดสรร

4.5    ชุมชนเศรษฐกิจบางปลา

4.6    ชุมชนบ้านสวนรังสี

           โดยคณะกรรมการชุมชนได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนในหมู่บ้าน  โดยมีเทศบาลตำบลบางปลาเป็นผู้ดำเนินการในการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน

4.2     ด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปและวัฒนธรรม

ด้านการศึกษา

                       มีสถานศึกษาที่อยู่ในเขตเทศบาล  ทั้งการศึกษาในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ  และกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ

                        ระดับประถมศึกษา  ได้แก่  โรงเรียนวัดบางปลา

                              -  ปีการศึกษา  2548  มีนักเรียนประมาณ              487         คน          (ข้อมูลปีการศึกษา  2548)

                                -  มีบุคลากรในสถานศึกษา                                  20         คน

                        ระดับมัธยมศึกษา  ได้แก่  โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย

                                -  ปีการศึกษา  2548  มีนักเรียนประมาณ         1,016      คน

                                -  มีบุคลากรในสถานศึกษา                                    43      คน

                      ด้านศาสนา  ประเพณี  ศิลปและวัฒนธรรม

                                ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางปลา  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  วัดในเขตเทศบาลมีจำนวน  วัด

1.       วัดบางปลา

2.       วัดป่าชัยรังสี

                           ศาสนาและวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่น  ส่วนใหญ่เป็นไปตามหลักพระพุทธศาสนา  ที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่เดิม  รวมถึงวันสำคัญของสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  นอกจากนี้ยังมีประเพณีท้องถิ่นอื่นอีก  เช่น  ประเพณีสลากภัตร  การบวชนาค  การทำบุญตักบาตร  การรำผี  การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ประเพณีท้องถิ่นชาวรามัญ  เป็นต้น 

4.3  การสาธารณสุข

                          ในเขตเทศบาลตำบลบางปลา  มีสถานีอนามัยประจำตำบลและหมู่บ้านที่สามารถให้บริการรักษาพยาบาลประชาชนที่เจ็บป่วยได้  ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุขจำนวน  แห่ง  คือ  สถานีอนามัยบางปลาเฉพาะ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำอยู่จำนวน 3 คน มีประชากรมาใช้บริการประมาณ  25 – 30 คนต่อวัน

4.4  การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม

                           ในเขตเทศบาลตำบลบางปลา  มีศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน  และมีสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานประชาสงเคราะห์  จังหวัดสมุทรสาคร

4.5    ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                            ในเขตเทศบาลตำบลบางปลา จะอยู่ในความดูแลของ สภ..เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร และเขตเทศบาลมีนายตำรวจมาอยู่ปฏิบัติงานผลัดเปลี่ยนกันจำนวน  นาย  ซึ่งก็ยังไม่เพียงพอกับภารกิจในพื้นที่ และมีคณะกรรมการชุมชนแต่ละชุมชน  คอยสอดส่องดูแลอำนวยความสะดวกช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่

                        สำหรับในเรื่องความปลอดภัย  เทศบาลมีฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีที่ตั้งสถานีดับเพลิงอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็น  พนักงาน และเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแต่ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ  เมื่อเกิดเหตุซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ  ในพื้นที่ใกล้เคียงเป็นอย่างดีมีความปลอดภัยในระดับหนึ่ง

5.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                            เนื่องจากพื้นที่ในเขตเทศบาลส่วนใหญ่  เป็นโรงงานประกอบการต่างๆ  จึงทำให้เกิดมลภาวะขึ้น  เช่นขยะเป็นพิษน้ำเน่าเสียที่ปล่อยออกมาโดยไม่มีการบำบัดรักษา  รวมทั้งควันพิษ  ปัญหาดังกล่าวเทศบาลได้ให้ความสำคัญโดยตลอดโดยได้จัดทำโครงการตรวจโรงงาน  แนะนำแนวทางปฏิบัติงานร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัด ในการตรวจโรงงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ  รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการรณรงค์  ในด้านสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ  คนงานต่างๆ  เพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัยของประชาชนในสถานประกอบการ และประชาชนในเขตเทศบาลซึ่งมีการจัดทำแผนงานโครงการต่างๆขึ้น  เพื่อแก้ไข และป้องกันปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอดทุกปี

  สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060

 E-Mail jarupong2@gmail.com