โครงการมหกรรม  รวมพลัง  หยุดยั้งโรค 

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้ประชาชนได้รับการคัดกรองโรคเบื้องต้น  และรับบริการแก้ไขปัญหาสุขภาพ

2.  เพื่อให้ประชาชนที่มีผลการตรวจคัดกรองโรค  พบความผิดปกติ  ได้รับการวินิจฉัยและส่งต่อเพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง

3. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

4.  เพื่อให้เกิดความร่วมมือจากหน่วยงาน  ทั้งภาครัฐและเอกชนในการดำเนินการส่งเสริมสุขภาพ

 งบประมาณ     50,000   บาท

งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางปลา
*******************************

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail webmaster@bangpla.info