ประกาศสอบ เลื่อนระดับ โอนย้าย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสายงานผู้บริหารและผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลตำบลบางปลา
ประกาศการสอบคัดเลือกผู้อำนวยการกองการศึกษา
ประกาศการสอบคัดเลือกหัวหน้าสำนักปลัด

ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้นสายงาน
ผู้บริหาร
เทศบาลตำบลบางปลา

ประกาศการสอบคัดเลือกนักบริหารงานการศึกษา

ประกาศการสอบคัดเลือกนักบริหารงานช่าง

ประกาศการสอบคัดเลือกนักบริหารงานคลัง

ประกาศการสอบคัดเลือกนักบริหารสานสาธารณะสุข

รับโอนพนักงานครูเทศบาล ๑ ตำแหน่ง ๔ อัตรา

การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคลากรสนับสนุนการสอน พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผลการสสอบภาคการทดสอบความรู้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง(ข้อเขียน)ของการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่ตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก

ประกาศผลสอบคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางปลา

ประกาศผลการพิจารณาการสรรหาและเลือกสรรบุคลากรสนับสนุนการสอน(พนักงานจ้างตามภารกิจ)ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

  สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060

 E-Mail jarupong2@gmail.com