การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1/2560 ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2560

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ครั้งที่ 2/2560

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2560

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ครั้งที่ 3/2560

ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2560

*******************************

 

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail
jarupong2@gmail.com