ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ให้กับประชาชนทราบ ไตรมาสที่ 3 เมษายน-มิถุนายจน 2563

 

ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนิอนงานรายไตรมาสให้ประชาชนทราบ ไตรมาสสอง มกราคม-มีนาคม 2563

 

ประกาศรายงานแสดงผปลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสแรก) ตุลาคม - ธันวาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563

 

ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) กรกฎาคม-กันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

 

การตรวจสอบรายงานการเงินสำหลับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ของเทศบาลตำบลบางปลา

 

รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2562

 

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561  โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 72  

 

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสสาม) เมษายน-มิถุนายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

 

งบแสดงผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือน) ประจำปี 2562

 

ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2560

 

ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2559

 

 

 

 

 

  สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail
jarupong2@gmail.com