ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน เทศบาลตำบลบางปลา

 

     
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
     
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2562  
     
แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2562  
     
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561  
     
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสแรก ตุลาคม-ธันวาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ2562  
     
แผนดำเนินการเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561  
     
แผนการดำเนินงานประจำปี 2561  
     
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารอบเดือน เมษายน2561  
     
รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนารอบเดือน ตุลาคม2560  
     
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560  
     
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส 2) มกราคม-มีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561  
     
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสแรก) ตุลาคม-ธันวาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561  

  สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060

 E-Mail jarupong2@gmail.com