ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ปีงบประมาณ 2561

 
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์รายการหมึกเครื่องพิมพ์ เพื่อใช้ในงานกองคลังเทศบาลตำบลบางปลา  
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์รายการหมึกเครื่องพิมพ์เพื่อใช้ในงานสำนักปลัดเทศบาลตำบลบางปลา  
  ซื้อวัสดุกีฬา เพื่อใช้ในงานสระว่ายน้ำเทศบาลตำบลบางปลา  
  ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษากองการศึกษาเทศบาลตำบลบางปลา  
  ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานบริหารทั้วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน กองช่างเทศบาลตำบลบางปลา  
  จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนน คสล.สาย สค.ถ.8-0016(ถนนซอยเหลืองสละ)ชุมชนเศรษฐกิจ ด้วยวิธีรประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  
  จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์ยี่ห้อฟอร์ด Open cap หมายเลยทะเบียน บจ-5796 (หมายเลขครุภัณฑ์ 002/54/0001) เพื่อใช้ในงานป้องกันฯ เทศบาลตำลบลบางปลา  
  จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์ยี่ห้อฟอร์ด Ranger หมายเลยทะเบียน กข-5629สค(หมายเลขครุภัณฑ์ 002/51/0002) เพื่อใช้ในงานสาธารณสุขเทศบาลตำลบลบางปลา  
  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในงานป้องกันฯสำนักปลัดเทศบาลตำบลบางปลา  
  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในงานกองคลังสำนักปลัดเทศบาลตำบลบางปลา  
  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในงานสำนักปลัดสำนักปลัดเทศบาลตำบลบางปลา  
  จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางปลา  
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์รายการหมึกเครื่องพิมพ์ยี่ห้อMFC-j2330DWi ink Benefit และเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ EPSON L550Series เพื่อใช้ในงานกองการศึกษาเทศบาลตำบลบางปลา  
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์รายการหมึกเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ BROTHER DCP-j100เพื่อใช้ในงานกองการศึกษาเทศบาลตำบลบางปลา(งานระดับก่อนวัยเรียนฯ)  
  จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กรง851สค (หมายเลขครุภัณฑ์ 024/49/0005)เพื่อใช้ในงานกองคลังเทศบาลตำบลบางปลา  
  จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานกองคลังจำนวน 2 รายการ  
  ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัดเทศบาลตำบลบางปลา  
  ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานกองคลังเทศบาลตำบลบางปลา  
  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เพื่อใช้ในการบำบัดและรักษาคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำเทศบาลตำ บลบางปลา  
  ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในสำนักปลัดเทศบาลตำบลบางปลา (งานป้องกันฯ)  
  ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ในงานไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลบางปลา  
  ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รายการระบบคอมพิวเตอร์ HARDWARE สำหรับการบริการด้านงานทะเบียนราษฎรเพื่อรองรับระบบ ScannerและSmart card reader  
  จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงานรายการเครื่องโทรสาน PANASONIC รุ่น KX-MB 2025 หมายเลขครุภัณฑ์434/54/0001เพื่อใช้ในงานเทศบาลตำบลบางปลา  
  ซื้อวัสดุสำนักงานรายการแบบพิมพ์และใบเสร็จรับเงินต่างๆเพื่อใช้ในงานเทศบาลตำบลบางปลา  
  ซื้อวัสดุสำนักงานรายการแบบพิมพ์ต่างๆที่ใช้ในงานทะเบียนราษฎรเทศบาลตำบลบางปลา  
  ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงรายการสายส่งน้ำดับเพลิงฯเพื่อใช้ในงานป้องกันฯเทศบาลตำบลบางปลา  
  ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิงรายการหัวฉีดน้ำดับเพลิงเพื่อใช้ในงานป้องกันฯเทศบาลตำบลบางปลา  
  จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรายการรถยนต์ดับเพลิงหมายเลขทะเบียน 81-0174สค หมายเลขครุภัณฑ์004/41/0001  
  ซื้อวัสดุสำรวจรายการบันไดอลูมิเนียมไฟเบอร์กลาสแบบชักเลื่อนได้เพื่อใช้ในงานป้องกันฯเทศบาลตำบลบางปลา  
  ซื้อวัสดุสำนักงานรายการหมึกเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในงานสำนักปลัดเทศบาลตำบลบางปลา  
  จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รายการเครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์ brother และเครื่องคอมพิวเตอร์ กองการศึกษาเทศบาลตำบลบางปลา  
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์รายการหมึกพิมพ์เพื่อใช้กับเครื่องพิมพ์ในงานสำนักปลัดและงานทะเบียนราษฎรเทศบาลตำบลบางปลา  
  ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ในงานปรับปรุงซ่อมแซมต่างๆของเทศบาลตำบลบางปลา  
  ซื้อวัสดุต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการงานวันเฉลิมฯ สมเด็จพระราชินีนาถประจำปี 2561  
  จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินและสิ่งก่อสร้างภายในเขตเทศบาลตำบลบางปลา  
  ซื้อครุภัฑ์คอมพิวเตอร์รายการเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LEDขาวดำ ชนิด Networkแบบที่ 1  
  ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LEDขาวดำชนิดNetwork แบบที่ 1 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED แบบ Networkและเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800VA เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปสำนักปลัดเทศบาลตำบลบางปลา  
  จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ตามโครงการวันเฉลิมฯสมเด็จพระราชินีนาถ ประจำปี 2561 จำนวน 1 ป้าย  
  จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงานรายการเครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณฑ์ 420/46/0010และ420/40/0003เพื่อใช้ในงานสำนักปลัดเทศบาล  
  จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รายการเครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์ Brother หมายเลขครุภัณฑ์ 416/57/0040 เพื่อใช้ในงานกองการศึกษาจำนวน 1 เครื่อง  
  จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงานรายการเครื่องปรับอากาศเหมายเลขครุภัณฑ์ 420/49/0014 เพื่อใช้ในงานกองการศึกษาเทศบาลตำบลบางปลา จำนวน 1 เครื่อง  
  ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการงานประเพณีเข้าพรรษาประจำปี 2561  
  จ้างเหมารถยนต์โดยสารไม่ประจำทางฯ ไป-กลับจากสำนักงานเทศบาลตำบลบางปลาถึงจังหวัดนครนายกตามโครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของผู้บริหารฯ 2561 วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561  
  จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มเพื่อใช้ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาและบุคลากรเทศบาล 2561  
  จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์และป้ายไวนิลข้อความทรงพระเจริญตามโครงการงานวันเฉลิมฯพระชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัว 2561  
  จัดซื้อไม้ดอกไม้ประดับเพื่อใช้ในงานตามโครงการงานวันเฉลิมๆฯพระชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัว 2561  
  จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรเทศบาลตำบลบางปลาประจำปี 2561  
  ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ 1 ลำ  
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์รายการหมึกพิมพ์เพื่อใช้กับเครื่องพิมพ์ในงานกองคลังเทศบาลตำบลบางปลา  
  จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์ Lexmarrk E360DN หมายเลขครุภัณฑ์ 416-53-0019 เพื่อใช้ในงานสำนักปลัดเทศบาลตำบลบางปลา  
  จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงานรายการเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น MX-M314NV หมายเลขครุภัฒฑ์ 417-57-0002 เพื่อใช้ใน รร.อนุบาล ทต.บางปลาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  
  จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานกองคลัง จำนวน 1 เครื่อง  
  ซื้อวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อใช้ในงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่นกองการศึกษาเทศบาลตำบลบางปลา  
  ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางปลาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  
  ซื้อวัสดุกีฬาเพื่อใช้ในโครงการศูนย์นันทนาการเพื่อประชาชนเทศบาลตำบลบางปลา  
  จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอกหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนักบ้า 2561  
  จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มเช้าเพื่อใช้ในโครงการสุขาภิบาลอาหารเทศบาลตำบลบางปลาปีงบประมาณ 2561  
  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการวัคซีนป้องกันพิษสุนักบ้าสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนักบ้า  ตามพระปณิธานฯ  
  ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่รายการโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาสด 48 นื้ว  
  จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุรายการเครื่องเล่นดีวีดี (DVD) จำนวน 1 เครื่อง  
  จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยฯ หมายเลขทะเบียน 81-9744สค (หมายเลขครุภัณฑ์ 011/57/0005) ประจำปีงบประมาณ 2561  
  จ้างเหมาจัดทำป้ายชื่อโครงการศูนย์นันทนาการเพื่อประชาชนเทศบาลตำบลบางปลาจำนวน 1 ป้าย  
  จ้างเหมาบริการจัดหาครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษตามโครงการสอนภาษาต่างประเทศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางปลา ตั้งแต่เดือนมิถุนายน-กันยายน 2561  
  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางปลาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางปลา  
  จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตามโครงการวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561  
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์รายการหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในงานกองศึกษาเทศบาลตำบลบางปลา  
  ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานกองช่างเทศบาลตำบลบางปลา  
  จ้างเหมาขุดลอกท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบางปลาประจำปีงบประมาณ 2561  
  ซื้อวัสดุสำนักงานรายการหมึกเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในงานกองช่างเทศบาลตำบลบางปลา  
  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในการบำบัดและรักษาคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำเทศบาลตำบลบางปลา  
  จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาร2561)  
  จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (รายการเครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณฑ์ 420/49/0025420/49 และ 420/46/0006) สำนักปลัดเทศบาลฯ  
  จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รายการเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์) สำนักปลัดเทศบาลตำบลบางปลา  
  ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานสำนักปลัด (งานบริหารทั่วไป) เทศบาลตำบลบางปลา  
  จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มเพื่อใช้ในโครงการชุมชนปลอดขยะประจำปี 2561  
  ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อใช้ในงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลบางปลา  
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์รายการหมึกเครื่องพิมพ์และเมาส์สำหรับใช้ในงานกองช่างเทศบาลตำบลบางปลา  
  ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างโครงการถมดินด้านหลังเขื่อนริมแม่น้ำท่าจีน ชุมชนบ้านใต้วัดพร้อมปรับภูมิทัศน์ (e-bidding)  
  จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิ้วประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ตามโครงการชุมชนปลอดขยะ ประจำปี 2561  
  จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน กบม 456สค หมายเลขครุภัณฑ์ 024/46/0003 เพื่อใช้ในงานป้องกันฯ สำนักปลัดฯเทศบาลตำบลบางปลา  
  จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรายการรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลหมายเลยทะเบียน81-7977 สค เพื่อใช้ในงานเทศบาลตำบลบางปลา  
  จ้างเหมาเช่าชุดคาราโอเกะเพื่อใช้ในงานตามโครงการงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางปลา ในวันศุกร์ที่ 13 เม.ย.2561  
  จัดจ้างทำอาหารกลางวันพร้อมเพครื่องดื่มน้ำและน้ำแข็ง สำหรับผู้สูงอายุที่มาร่วมงานและผู้เข้าร่วมประกอบกิจกรรมตามโครงการงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 2561  
  ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้สำหรับโครงการงานประเพณีสงกราณ์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางปลา 2561  
  ซื้อถังขยะแบบคัดแยกตามประเภท และถังขยะแบบกลมไม่มีฝาปิดเพือใช้ในโครงการชุมชนปลอดขยะเทศบาลตำบลบางลา 2561  
  จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำปีงบประมาณ 2561 เดือนเมษายน-กรกฎาคม 2561  
  จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตามโครงการงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางปลา 2561 จำนวน 1 ป้าย  
  จ้างเหมาจัดทำอาหาร น้ำและน้ำเข็งสำหรับนักกีฬาในกิจกรรมและพิธีมอบถ้วยรางวัลพิธีปิดการแขข่งขันกีฬาชุมชน 2561 จำนวน 132 คน  
  จ้างซ่อมเปลี่ยนครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการกล้องวงจรปิด CCTV แบบทรบกระบอกพร้อมอุปกรณ์ส่วนประกอบเลขครุภัณฑ์453/56/0015-0038 เพื่อใช้ในงานเทศบาลตำบลบางปลา  
  ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รายการเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า แบบ Submersible Pump พร้อมอุปกรณ์บริเวณสถานีสูบน้ำใต้สะพานและสถานีสูบน้ำบ้านใหม่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  จ้างจัดทำชุดอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมตามโครงการอบรมกีฬาภาคฤดูร้อนประจำปี 2561  
  จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบีรยน กนย 584 สค หมายเลขครุภัณฑ์ 024/45/0002 เพื่อใช้ในงานกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลบางปลา  
  เจ้าเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตามโครงการอบรมกีฒาภาคฤดูร้อนประจำปี 2561 จำนวน 1 ป้าย  
  จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งเพื่อใช้กับรถจักรยานยนต์หมายเลยทะเบียน กนย 584 สค (หมายเลขครุภัณฑ์ 024/45/0002)  
  จ้างเหมาเครื่องเสียงเพื่อใช้ในโครงการเข้าค่ายภาษาอั้งกฤษโรงเรียนเทศบาลตำบลบางปลาจำนวน 1 ชุด  
  จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำปีงบประมาณ 2561 เดือนมีนาคม2561-มิถุนายน 2561  
  จ้างเหมาเต็นท์และเครื่องเสียงเพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันกีฒาชุมชนเทศบาลตำบลบางปลา ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561  
  ซื้อครุภัณฑ์โรงงานรายการเครื่องตัดไฟเบอร์ขนาด 14 นื้ว พร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานกองช่าง  
  ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการยางนอก ยางใน และยางรองขนาด 900-20 เพื่อใช้กับรถยนต์บรรทุกน้ำหมายเลยทะเบียน 81-0169สค  
  จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตามโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางปลา 1 ป้าย  
  จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลตำบลบางปลา 1 ป้าย  
  จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานสำนักปลัดเทศบาลตำบลบางปลา  
  ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน ประจำปี 2561  
  ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการเข้าค่าภาษาอังกฤษโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางปลา  
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขเทศบาลตำบลบางปลา  
  จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการคลองสวยน้ำใสฯ  
  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เพื่อใช้ในการบำบัดและรักษาคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำเทศบาลตำบลบางปลา  
  ซื้อหัวเชื้อ EM ชนิดน้ำสำหรับทำน้ำหมักชีวภาพขนาดบรรจุขวดละ 1  ลิตร เพื่อใช้ในโครงการคลองสวยน้ำใสฯ  
  จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตามโครงการคลองสวยน้ำใสฯเทศบาลตำบลบางปลา  
  จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางติดแอร์จำนวน 46 ที่นั่งไป-กลับจากสำนักงานเทศบาลตำบลบางปลาถึงจังหวัดเพชรบุรีตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางปลา  
  จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางปลา  
  จัดซื้อของสมนาคุณในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้(กระเช้าอาหารทะเล)  
  ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขเทศบาลตำบลบางปลา  
  ซื้อวสัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ในงานไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลบางปลา  
  จ้างก่อสร้างและปรับปรุงตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนบ้านสวนรังสี  
  จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานกองคลังเทศบาลตำบลบางปลา  
  จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางปลา  
  จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน กรง852 สค เลขครัณฑ์ 024/49/0004เพื่อใช้ในงานกองช่างเทศบาลตำบลบางปลา  
  จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการประชาสัมพันธ์ด้านสาธารณสุขเทศบาลตำบลบางปลา  
  จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์หมายเลขทะเบียน บจ5796 สค เพื่อใช้ในงานเทศบาลตำบลบางปลา  
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์รายการหมึกเพครื่องพิมพ์ XEROX Phaser 3125 เพื่อใช้ในกองคลัง  
   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการเครื่องถ่ายเอกสาร บะบบดิจิตอล(ขาว-ดำ)จำนวน 1 เครื่องใช้ในงานกองช่างฯ  
  ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาสีสำหรับโรงเรียนอนุบาลฯและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางปล  
  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในงานบริการสาธารณสุขฯ  
  จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการแข่งขันกีฬาสีสำหรับโรงเรียนอนุบาลฯและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางปลา จำนวน 1 ป้าย  
  จ้างเหมาเครื่องเสียงเพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนอนุบาลฯและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางปลา จำนวน 1 ชุด  
  ซ่อมเครื่องพิมพ์ Brother DCP-J140W เพื่อใช้ในงานกองสาธารณสุขฯ จำนวน 1 เครื่อง  
  ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรายการยางนอกยางในและยางรองขนาด1000-20 เพื่อใช้กัยรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยหมายเลขทะเบียน 81-9744 สค.  
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์รายการหมึกเครื่องพิมพ์ LEXMARKและ FUJIXEROX ที่ใช้ในงานสำนักปลัดฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกจำนวน 5 ตู้เพื่อใช้ในงานกองช่างฯโดยวิธีเฉพาะเจอะจง  
   ซื้อวัสดุสำนักงาน (บัตรผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำสำหรับเด็กและผู้ใหญ่) เพื่อใช้ในงานบริการของสระว่ายน้ำเทศบาลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานสำนักปลัดจำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ SHARP รุ่น MX-M314NV หมายเลขครุภัฒฑ์ 417/53/0002 เพื่อใช้ในงานโรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ โดยวิธีเฉพาะเจอะจง  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ SHARP รุ่น AR-5731หมายเลขครุภัณฑ์435/54/0001เพื่อใช้ในสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์รายการดรัมเครื่องพิมพ์ EPSON C2900 จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในงานกองคลัง  
  จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีเทศบาลตำบลบางปลาป้ายไวนิลขนาด3.0x2.0เมตรพร้อมติดตั้งจำนวน 3 ป้าย  
  จ้างเหมาครูต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษตามโครงการสอนภาษาต่างประเทศ รร.อนุบาล ทต.บางปลา ประจำปีงบประมาณ2561 พย.60-กพ.61โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2560)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในงานบริการสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขระจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตุลาคม 60 - มกราคม2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัยสำนักปลัด เทศบาลตำบลบางปลา ตุลาคม60-มกราคม2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในสำนักปลัดเทศบาลตำบลบางปลาประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้ในงานบริหารงานคลังประจำปีงบประมาณ2561 ตค.60-กย.61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้ในกองช่างประจำปีงบประมาณ2561 ตค.60-กย.61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  จัดจ้างบริการจัดส่งหนังสือพิม์มติชนรายวันสำหรับบริการประชาชนประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างทำของจ้างเหมาบริการจ้างเหมาสถานที่รับบริการกำจัดขยะมูลฝอยของเอกชนโดยเทศบาลดำเนินการจัดเก็บรวบรวมและขนย้ายให้กับผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินนำการกำจัดและทำลาย ประจำปี 2561โดยวิธีคัดเลือก  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อต้นดาวเรือง เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม(น้ำถัง)เพื่อใช้สำหรับบริการประชาชนฯ  
  จ้างเหมาบริการเช่าพื้นที่เว็ปไซด์(website)พื่อให้ในงานเทศบาลตำบลบางปลาฯ  
  จ้างเหมาสถานที่รับการบริการกำจัดขยะมูลฝอยของเอกชนโดยเทศบาลดำเนินการจัดเก็บฯ  
  จ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์(การดูแลและบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์)ฯ  
  จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์งานทะเบียนราษฎรเทศบาลตำบลบางปลา  
       

  สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail
jarupong2@gmail.com