คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบางปลา

 
         
   

   

นายชาตรี  โพธิ์อบ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางปลา

 

 
นายสังข์ชัย  สังข์ทอง
รองนายกเทศมนตรี
   
นายสมชาย ขันจำนงค์
 รองนายกเทศมนตรี
       
   


นายเกตภคลิน  คงคเชนทร์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

   
         
   

   
       
       
       
       
       
       
       
       
   

นายละมัยทอง  สนนารี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

   
         


  สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060

 E-Mail jarupong2@gmail.com