อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

ภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ ตามกฎหมายอื่น

กฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการปฏิบัติงานเทศบาล 

1. รัฐธรรมนูญ 2560

2. พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13  พ.ศ.2552

3. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

4. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2538

5. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535

6. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535

7. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522  ฉบับปรังปรุง  2558

8. พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534

9. พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499

10. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ.2558

11. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

12. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น  พ.ศ.2542

13. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.2539

14. พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ.2539

15. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน  พ.ศ.2475

16. พระราชบัญญัติภาษีป้าย  พ.ศ.2510

17. พระราชบัญญัติบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508

18. พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542

19. พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.2543

20. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522

21. ประกาศให้ใช้ระเบียบเทศบาลตำบลบางปลา ว่าด้วยบัตรประจำตัวพนักงานจ้าง พ.ศ.2563

22. ประกาศให้ใช้ระเบียบเทศบาลตำบลบางปลาว่าด้วยการแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบางปลา พ.ศ.2563

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060

 E-Mail jarupong2@gmail.com