การบริหารจัดการความเสี่ยง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตบลบางปลา อเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

 

  สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail
jarupong2@gmail.com