การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลบางปลา 

ข้อบังคับเทศบาลตำบลบางปลาว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลบางปลา พ.ศ.2558

 

 

  สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail
jarupong2@gmail.com