ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 

สถิติผู้มาใช้บริการทางทะเบียน ปีงบประมาณ 2563 (ครึ่งปี)

สถิติผู้เข้าดูศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์  ปีงบประมาณ 2563 (ครึ่งปี)

สถิติผู้มาติดต่อราชการ งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ปีงบประมาณ 2563 (ครึ่งปี)

สถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครึ่งปี)

สถิติผู้มาชำระเงินกองคลัง ปีงบประมาณ 2563

สถิติผู้มาใช้บริการกองช่าง  ปีงบประมาณ 2563 (ครึ่งปี)

สถิติผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ  ปีงบประมาณ 2563 (ครึ่งปี)

สถิติผู้มารับบริการขึ้นทะเบียนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2563 (ครึ่งปี)

สถิติการใช้บริการกองการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 (ครึ่งปี)


สถิติผู้มาใช้บริการทางทะเบียน ปีงบประมาณ 2562

สถิติผู้ขอดูข้อมูลข่าวสารของทางราชการและเข้าดูข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2562

สถิติผู้มาติดต่อราชการ งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ปีงบประมาณ 2562

สถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และบัญชีเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2562

สถิติผู้มาชำระภาษี ปีงบประมาณ 2562

สถิติผู้มาใช้บริการ งานกองช่าง ปีงบประมาณ 2562

สถิติผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ จัดตั้งสถานที่สะสมอาหารและจำหน่ายอาหารปีงบประมาณ 2562

สถิติผู้มารับบริการขึ้นทะเบียนและฉีดวัคซีน สุนัข - แมว ปีงบประมาณ 2562

สถิติการใช้บริการสมัครหรือต่ออายุสระว่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2562

สถิติบริการยืมวัสดุการกีฬา ปีงบประมาณ 2562


 

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060

 E-Mail jarupong2@gmail.com