รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
     
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาวัสดุ 2562
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561
     
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรอบ 6 เดือน
     
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2562
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2561
     
    แผนการจัดหาพัสดุ
     
 

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

     
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
     
 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2562

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 2561

  เดือนกุมภาพันธ์ 2560 เรื่องโครงการปรับภูมิทัศน์โรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
  เดือนเมษายน 2560
  เดือนเมษายน 2560 เรื่องโครงการจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV แบบไร้สายจำนวน 20 ตัว
  เดือนพฤศจิกายน 60 เรื่องจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำท่าจีนชุมชนใต้วัด ชุมชนบ้านใหม่
  เดือนพฤศจิกายน 60 เรื่องจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนเศรษฐกิจ1-บางปลา ผั่งเหนือเริ่มจากบริเวณร้านคุณสามารถถึงปากทางบริษัทซันพรีน
 

เดือน ตุลาคม 58 - กันยายน 59

 

เดือน กันยายน 59 เรื่องจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยของเอกชนโดยเทศบาลดำเนินการจัดเก็บรวบรวมและขนย้ายให้กับผู้รับจ้าง

     
 

ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง

     
 

เดือน ตุลาคม 58 - กันยายน 59

     
 

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ปีงบประมาณ 2563

   

 

   

เดือน กันยายน 2563

     
  จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม2563-กันยายน2564) เพื่อใช้ในงานกองช่างเทศบาลตำบลบางปลา
  จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม2563-กันยายน2564) เพื่อใช้ในงานป้องกันฯ เทศบาลตำบลบางปลา
  จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม2563-กันยายน2564) เพื่อใช้ในงานสำนักปลัดเทศบาลตำบลบางปลา
  จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม2563-กันยายน2564) เพื่อใช้ในงานบริหารงานคลังเทศบาลตำบลบางปลา
  จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม2563-กันยายน2564) เพื่อใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
  จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม2563-กันยายน2564) เพื่อใช้ในงานกองบริการสาธารณสุข งานสาธารณสุขอื่นๆ
  จัดซื้อน้ำมั้นเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม2563-กันยายน2564) เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
  จ้างเหมาบริการการเช่าพื้นที่ให้บริการคลาวด์ (Cloud) เพื่อใช้ในงานเทศบาลตำบลบางปลาประจำปี 2564
  จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ในระบบออนไลน์สำหรับการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร์เทศบาลตำบลบางปลา ประจำปี 2564
  จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 15 ตำแหน่ง
  ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดทำลายขยะมูลฝอยที่เทศบาลดำเนินการจัดเก็บรวบรวมและขนย้างให้กับผู้รับจ้างเป็ฯผู้ดำเนินการกำจัดและทำลายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานกองคลังเทศบาลตำบลบางปลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานสำนักปลัดเทศบาลตำบลบางปลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เพื่อใช้ในสระว่ายน้ำเทศบาลตำบลบางปลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในงานกองช่างเทศบาลตำบลบางปลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานสำนักปลัดเทศบาลตำบลบางปลา ประจำปีงบประมาณ 2563
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางปลา ประจำปีงบประมาณ 2563
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานกองช่างเทศบาลตำบลบางปลา ประจำปีงบประมาณ 2563
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานกองคลังเทศบาลตำบลบางปลา ประจำปีงบประมาณ 2563
  ซื้อครุภัณฑ์การเกษตรรายการท่อส่งน้ำพร้อมอุปกรณ์ของสถานีสูบน้ำไฟฟ้าเพื่อใช้ในงานป้องกันฯเทศบาลตำบลบางปลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
     
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ เดือนสิงหาคม 2563
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ เดือนกรกฎาคม 2563
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ เดือนมิถุนายน 2563
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ เดือนพฤษภาคม 2563
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ เดือนเมษายน 2563
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ เดือนมีนาคม 2563
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2563
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ เดือนมกราคม 2563
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างๆ ปีงบประมาณ 2561-2562
   

 

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ

     
  จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรายการรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน ด้วยวิธีรประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนน คสล.สาย สค.ถ. 8-0003 (ถนนซอยเทศบาล2บ้านใหม่) ชุมชนยบ้านใหม่ ด้วยระบบ (e-bidding)
   

  ยกเลิกประกาศ
     
  ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงานรายการเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงานปลัดเทศบาลตำบลบางปลา
  ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ จอแสดงภาพ แสกนเนอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้าเพื่อใช้ในงานเทศบาลตำบลบางปลาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อน ชุมชนบ้านใต้วัดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนสาย สค.ถ.8-0010(ซอยเทศบาล11แยกขวา1)ชุมชนบ้านจัดสรรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนสาย สค.ถ-0010(ซอยเทศบาล11แยกขวา1)ชุมชนบ้านจัดสรร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ส์ (e-bidding)
  จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเกาะกลางถนนและทางเท้าเพื่อจัดการจราจรถนนสาย สค.ถ.8-0001(ถนนซอยเทศบาล4วัดป่าชัยรังสี)ชุมชนบ้านสวนรังสีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  จ้างก่อนสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสระว่ายน้ำลานจอดรถและอาคารศูนย์ออกกำลังกาย พร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย พร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กอรอนิกส์ (e-bidding)
   
     
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
     
 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามเอกสารแนบท้าย จำนวน 1 โคงการ

  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามเอกสารแนบท้าย จำนวน 1 โครงการ

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามเอกสารแนบท้าย จำนวน 9 โครงการ

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ภาคเรียนที่ 2/2526และภาคเรียนที่ 1/2563)

 

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาบริการกำจัดทำลายขญะมูลฝอยที่เทศบาลดำเนินการจัดเก็บรวบรวมและขนย้ายให้กับผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการกำจัดและทำลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

     
 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ปี 2562

     
  ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง
    ปีงบประมาณ 2564
     
 

จ้างเหมากำจัดทำลายขยะมูลฝอยทึ่เทศบาลตำบลบางปลาดำเนินการจัดเก็บรวบรวมและขนย้ายให้กับผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการและทำลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (e-bidding)

     
    ปีงบประมาณ 2563
     
 

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแพอเนกประสงค์พร้อมหลังคาและปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าวัดบางปลาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

จ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนน และตามซอยของเทศบาลตำบลบางปลาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ จอแสดงภาพ แสกนเนอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า เพื่อใช้ในงานเทศบาลตำบลบางปลาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์     (e-bidding) ครั้งที่2

 

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ จอแสดงภาพ แสกนเนอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า เพื่อใช้ในงานเทศบาลตำบลบางปลาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

 

จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนสาย สค.ถ.8-001 (ถนนเทศบาลซอย4) ชขุมชนบ้านสวนรังสีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

จ้างเหมาบริการกำจัดทำลายขยะมูลฝอยที่เทศบาลดำเนินการจัดเก็บรวบรวมและขนย้ายให้กับผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการกำจัดและทำลายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

     
   

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ปี 2562

     
  ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด
     
 

การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อสภาพในการใช้งาน และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

     
   

  สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail
jarupong2@gmail.com