รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
     
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561
     
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรอบ 6 เดือน
     
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2562
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2561
     
    แผนการจัดหาพัสดุ
     
 

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

     
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
     
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2562

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 2561

  เดือนกุมภาพันธ์ 2560 เรื่องโครงการปรับภูมิทัศน์โรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
  เดือนเมษายน 2560
  เดือนเมษายน 2560 เรื่องโครงการจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV แบบไร้สายจำนวน 20 ตัว
  เดือนพฤศจิกายน 60 เรื่องจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำท่าจีนชุมชนใต้วัด ชุมชนบ้านใหม่
  เดือนพฤศจิกายน 60 เรื่องจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนเศรษฐกิจ1-บางปลา ผั่งเหนือเริ่มจากบริเวณร้านคุณสามารถถึงปากทางบริษัทซันพรีน
 

เดือน ตุลาคม 58 - กันยายน 59

 

เดือน กันยายน 59 เรื่องจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยของเอกชนโดยเทศบาลดำเนินการจัดเก็บรวบรวมและขนย้ายให้กับผู้รับจ้าง

     
 

ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง

     
 

เดือน ตุลาคม 58 - กันยายน 59

     
 

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ปีงบประมาณ 2563

   

 

   

เดือน มีนาคม 2563

     
  จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักปลัดเทศบาลตำบลบางปลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รายการเครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์ Brother หมายเลขครุภัณฑ์416-57-0041จำนวน 1 เครื่อง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางปลาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานกองคลังเทศบาลตำบลบางปลาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  ซื้อวัดสุสำนักงานเพื่อใช้ในงานสำนักปลัดเทศบาลตำบลบางปลาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานกองช่างเทศบาลตำบลบางปลาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบางปลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานกองการศึกษาเทศบาลตำบลบางปลาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เพื่อใช้ในสระว่ายน้ำเทศบาลตำบลบางปลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบางปลาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองคลังเทศบาลตำบลบางปลาประจำปีงบประมาณ 2563
  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง
  ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019(COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง
  ซื้อครุภุณฑ์สำรวจรายการเครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์เพื่อใช้ในงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของกองคลัง
  ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยจากผ้าในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)เทศบาลตำบลบางปลา
  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในงานบริการสาธารณสุขอื่น กองสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
     
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2563
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ เดือนมกราคม 2563
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างๆ ปีงบประมาณ 2561-2562
   

 

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ

     
  จัดญซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรายการรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน ด้วยวิธีรประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนน คสล.สาย สค.ถ. 8-0003 (ถนนซอยเทศบาล2บ้านใหม่) ชุมชนยบ้านใหม่ ด้วยระบบ (e-bidding)
   

  ยกเลิกประกาศ
     
  ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อน ชุมชนบ้านใต้วัดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนสาย สค.ถ.8-0010(ซอยเทศบาล11แยกขวา1)ชุมชนบ้านจัดสรรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนสาย สค.ถ-0010(ซอยเทศบาล11แยกขวา1)ชุมชนบ้านจัดสรร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ส์ (e-bidding)
  จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเกาะกลางถนนและทางเท้าเพื่อจัดการจราจรถนนสาย สค.ถ.8-0001(ถนนซอยเทศบาล4วัดป่าชัยรังสี)ชุมชนบ้านสวนรังสีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  จ้างก่อนสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสระว่ายน้ำลานจอดรถและอาคารศูนย์ออกกำลังกาย พร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย พร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กอรอนิกส์ (e-bidding)
   
     
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียกระทรวงการคลัง
     
 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามเอกสารแนบท้าย จำนวน 9 โครงการ

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ภาคเรียนที่ 2/2526และภาคเรียนที่ 1/2563)

 

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาบริการกำจัดทำลายขญะมูลฝอยที่เทศบาลดำเนินการจัดเก็บรวบรวมและขนย้ายให้กับผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการกำจัดและทำลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

     
 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ปี 2562

     
  ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง
    ปีงบประมาณ 2563
     
 

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ จอแสดงภาพ แสกนเนอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า เพื่อใช้ในงานเทศบาลตำบลบางปลาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนสาย สค.ถ.8-001 (ถนนเทศบาลซอย4) ชขุมชนบ้านสวนรังสีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

จ้างเหมาบริการกำจัดทำลายขยะมูลฝอยที่เทศบาลดำเนินการจัดเก็บรวบรวมและขนย้ายให้กับผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการกำจัดและทำลายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์     (e-bidding)

     
     
   

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ปี 2562

     
   

  สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail
jarupong2@gmail.com