สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลบางปลา

 
       

 

 

 

 

 
นายลือชา  โพธิ์อบ
ประธานสภาเทศบาล
 
   
   
               
   

     
       
นายสำรวย  คงศิลป
รองประธานสภาเทศบาล
     

เขต ๑

     

เขต ๒

 

 

 

 

 

 
     
   
   

นายสำรวย  คงศิลป

     

นายลือชา  โพธิ์อบ

     

   
   
นายสาชล  หุ่นลำภู       นายวิชัย  จ้อยชะรัตน์

     

   
   

นายไกรศร  พะยานอน

     

นายถาวร วงศ์สาคร

     

   
   

นายไพโรจน์  ต้นสำโรง

     

นายสังวาลย์  พลายวัตร

     

   
   

นายบุญส่ง  หงษา

     

นายสมศักดิ์  ขันจำนงค์


 
     


 

   
   

นายกุลจิรา สังข์ทอง

     

นายศุภนิมิต  อยู่หุ่น

 
     
   
   

 

  สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060

 E-Mail jarupong2@gmail.com