การบริหารงานบุคคล

สรุปผลการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลบางปลาตามสายงาน ประจำปี2562

ศูนย์รวบรวมความรู้สำหรับบุคลากร เทศบาลตำบลบางปลา

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563

บัญชีจัดคนลงสู่ตำแหน่งและภาระค่าใช้จ่าย (ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563)

โครงการฝึกอบรมพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2561

แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล 

สรุปผลการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลบางปลา

 

  สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail
jarupong2@gmail.com