โครงการชุมชนปลอดขยะ เทศบาลตำบลบางปลา ประจำปีงบประมาณ  2562
กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางปลา
งบประมาณ   300,000.-บาท
ระยะเวลาดำเนินงาน  พฤศจิกายน 2561 – เดือ
นมิถุนายน  2562

 

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail webmaster@bangpla.info