สำนักปลัดเทศบาลตำบลบางปลา
     
     
     
   
  นายวกฤช  นิ่งน้อย
ปลัดเทศบาล
 
     
   
  นางพรเพ็ญ อยู่บำรุง
รองปลัด
 
     
  สำนักปลัดฯ  
     
   
  นายมนัส  โพธิ์เทศ
หัวหน้าสำนักปลัดฯ
 
     
นายภสุ วงษ์ทวีโชค
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นายจารุพงศ์  ปิ่นสุภา
หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ
นายธนู ภูวาดเขียน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
     
 
นส.พิมวลัญช์  โคตรธรรม
นักพัฒนาชุมชน
นายชยุต  ธนพรชูช่วง
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวฐิติรัตน์ กัญจนพรวัฒน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงา
     
     
นิตกร นักวิเคราะห์นโยบายฯ   
     
 
นายบุญช่วย นาควิจิตร์
พนักงานขับรถยนต์
  นางมนัญชยาญ์ โพธิ์จันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน
     
   
น.ส.สุมาลี ทองป้อย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียนและบัตร
นายจักรพันธ์  เจริญรักษ์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางศิริมา  ยังสุขสถาพร
ผช.จพง.ธุรการ
     
   
  นางเกษร อินทร์ถนอม
แม่บ้าน
 
     
     
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
เวรที่ 1   เวรที่ 2
   
นายโชคชัย เข็มต้น
หัวหน้าเวรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  นายกิตติศักดิ์  โกทัณฑ์
หัวหน้าเวรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     
     
     

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail
jarupong2@gmail.com