กองคลัง

หน้าที่รับผิดชอบกองคลัง
1.    งานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
        1.    งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน
        2.    งานปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
        3.    งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่
        4.    งานตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
        5.    งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน
        6.    การจัดทำรายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สิน   และงานบริหารข้อมูล
        7.    งานจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่ภาษี
        8.    งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
2.    งานผลประโยชน์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
        1.    งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี
        2.    งาน ตรวจสอบและจัดทำบัญชีที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี  ปีงบประมาณจัดเก็บ จากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5)
        3.    งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแนบ  คำร้องของผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น ๆ
        4.    งานพิจารณาการประเมินผลและกำหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้นเพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่
        5.    งานแจ้งประเมินผลค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี
        6.    การจัดเก็บและชำระรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ
        7.    งาน ลงรายการเกี่ยวกับโรงเรือนและที่ดินภาษีบำรุงท้องที่  และภาษีป้ายในทะเบียนเงินและผลประโยชน์และทะเบียนคุม ผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5) ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจำทุกวัน
        8.    งานดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี
        9.    งานรักษา และการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี
        10.  งานรักษา และเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่าง ๆ
        11.  งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษีค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น
        12.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
3.    งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับ
        1.    งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
        2.    งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
        3.    งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการาจ่ายเงิน
        4.    งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญจ่าย
        5.    งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
        6.    งานจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปีและรายงานอื่น ๆ
        7.    งาน อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
4.    งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
        1.    งานการซื้อและการจ้าง
        2.    งานการซ่อมและบำรุงรักษา
        3.    การจัดทำทะเบียนพัสดุ
        4.    งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ
        5.    งานการาจำหน่ายพัสดุ
        6.    งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

*******************************

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060

 E-Mail jarupong2@gmail.com