กองคลัง

 


นางสมปอง  บัวเกิด
ผู้อำนวยการกองคลัง

   

นางสาวขวัญฤทัย  มอญใต้
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

นางสาวสุกัญญา  นิลละไม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
   

นางสาวศรีสุดา  ใบแบแน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวพิฐชญาณ์  นันทสิมะโรจน์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
   

นายศักดิ์สิทธิ์  แหลมสั้น
ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

นางสาวปิยะนุช  ขันจำนงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา
หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060

 E-Mail jarupong2@gmail.com