คู่มือสำหรับประชาชน

     
 

ประกาศเรื่อง คู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

 
     
>>

สำนักปลัดเทศบาลตำบลบางปลา

 >> สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางปลา  >> กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  >>

กองศึกษา

 >> กองคลัง  >>

กองช่าง

 
 

  สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา หมู่ 4  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 บางปลา สค.74000
สำนักปลัดเทศบาล โทร.034 - 468061   โทรสาร 034 - 468060
 E-Mail webmaster@bangpla.info